EBOOK
PERKARA UNDANG-UNDANG JUAL BELI HARTANAH
Hamizi Hamdan

E-buku 'Perkara Undang-Undang Jual Beli Hartanah' ini adalah e-buku yang khusus bagi membantu Perunding Hartanah perkara-perkara berkaitan perundangan yang tidak harus dipandang ringan. Kandungan e-buku ini diharap dapat membantu pembaca terutamanya Perunding Hartanah untuk memberikan khidmat perundingan yang berkesan serta memberi maklumat berguna kepada masyarakat umumnya.

  Muat turun PDF / Download PDFEBOOK
LARI DARI BANK RIBA
Dr Najahudin Lateh

Buku ini menonjolkan kaedah penjelasan mudah dengan reka bentuk infografik bagi memberi jawapan kepada salah faham tentang perbankan Islam. Fakta diberikan meliputi pengenalan dan sejarah perkembangan perbankan Islam serta misinya menentang elemen tidak patuh syariah termasuklah riba kontemporari di sekeliling yang tidak disedari umat Islam. Buku ini turut menjelaskan akad bank syariah yang seharusnya dipilih oleh masyarakat Islam termasuklah kaedah untuk menukarkan kontrak pinjaman konvensional kepada pembiayaan Islam.

  Muat turun PDF / Download PDF